Privacyverklaring

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEGINSELEN EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

1.1. De vereniging zonder winstoogmerk Wallonië België Toerisme, kortweg WBT, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Grasmarkt 25-27, 1000 Brussel en waarvan de bedrijfszetel gevestigd is te Avenue comte de Smet de Nayer 14, 5000 Namen, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0888.366.085, (hierna aangeduid als WBT), beheert een website walloniebelgietoerisme.be (hierna aangeduid als de "Site").

1.2. WBT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan en gebruik van de Site.

1.3. Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de algemene verordening gegevensbescherming, hierna "AVG" genoemd), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005, bekend als de "wet op de elektronische communicatie", gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.4. U wordt verzocht deze Privacyverklaring (hierna de "Verklaring") zorgvuldig te lezen en de inhoud ervan te lezen.
 

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

2.1. De Verklaring beschrijft de maatregelen die genomen zijn voor de exploitatie en het beheer van uw Gegevens bij het gebruik van de Site en uw rechten als Gebruiker van de Site.

2.2. De Verklaring is van toepassing op alle diensten die door WBT via de Site worden aangeboden.

 

ARTIKEL 3 - GEGEVENS DIE MOGELIJKS VERZAMELD WORDEN

3.1. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (inclusief Gegevens) verzamelen:

3.1.1 Door gebruikers verstrekte gegevens.

Wij verzamelen de gegevens die u op de Site meedeelt om WBT en haar Partners in staat te stellen u de informatie mee te delen voor een bezoek aan Wallonië, in het bijzonder door het versturen per e-mail van algemene of gerichte nieuwsbrieven of elk ander algemeen of specifiek verzoek. Wij gebruiken uw gegevens voor affiniteitsmarketingdoeleinden, via gerichte, multiplatform reclamecampagnes (Google, Facebook,...), teneinde u het aanbod en de informatie die het beste bij uw verwachtingen en vragen passen, mee te delen.

3.1.2 Informatie die wordt verzameld met behulp van technologische instrumenten.

Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of browsertype. Wij gebruiken ook cookies (zie artikel 9 hieronder) om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de delen van de Site die u hebt bezocht.

3.2. WBT vestigt uw aandacht op het feit dat WBT door uw bezoek aan onze Site een legitiem belang heeft bij het verzamelen en verwerken van uw Gegevens en dat u door het verstrekken van uw Gegevens een contract aangaat met WBT. Aangezien de verstrekte Gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit contract, erkent u dat WBT uw gegevens kan verwerken in overeenstemming met wat in deze Verklaring wordt beschreven.

Als u geen contract met WBT wilt aangaan, de functies van de Site niet wilt gebruiken om uw Gegevens rechtstreeks mee te delen en als u niet wilt dat WBT uw Gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op de Site verzamelt en verwerkt, dient u de Site niet te gebruiken.
 

ARTIKEL 4 - DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1. De gegevens die wij verzamelen, opslaan en verwerken worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

I. Algemeen publiek

1° Nieuwsbrieven

Om u via onze nieuwsbrieven, in het algemeen of gericht, te informeren, voor het grote publiek of bedrijven, of de bezoeken nu individueel of per groep zijn, over leuke toeristische tips voor Wallonië, kortingsbonnen of promoties, gidsen of brochures over toeristische plaatsen, toeristische activiteiten en bezoeken, toeristische plaatsen en accommodaties, toeristische evenementen, spelletjes of wedstrijden in verband met toerisme, onze communicatiecampagnes, onze mediacampagnes, restaurants, bars, cafés, feestelijke plaatsen in toeristische plaatsen, onthaallocaties voor toeristen om hun uitstappen en verblijven in Wallonië voor te bereiden en te organiseren, conferentie- of seminarielocaties, professionele toeristische organisaties, advies vooraleer naar Wallonië te gaan, ervaringen van Waalse toeristen, opinies over hun ervaringen, enz.

2° Wedstrijden:

 Om deel te nemen aan onze online wedstrijden (via ons extern platform, onze website en onze sociale netwerken) of offline (op onze stands op beurzen, toeristische evenementen, enz.

3° Statistieken :

Voor tevredenheidsonderzoeken, statistieken, marktonderzoek, gebruikerservaringmetingen van onze digitale tools en andere prestatiemaatstaven.

4° Toeristische informatie

Voor het beantwoorden van verzoeken om informatie en reserveringen.

5° Bestelling brochure

Voor het downloaden en raadplegen van een toeristische brochure of om er een bij u thuis te ontvangen.

6° Commerciële aanbiedingen

Om u op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen, kortingen, promoties van Waalse toeristische operatoren.

II. Professionals in de toeristische sector

1° Bijwerking van gegevens

Om de gegevens van publieke en particuliere toeristische ondernemingen met betrekking tot hun praktische informatie, contactgegevens, prijzen, faciliteiten, diensten, enz. bij te werken.

2° Feedback

Om feedback te krijgen van backoffice-gebruikers.

3° Promotionele acties

Om het toeristische aanbod te structureren, om nieuwe producten te creëren, om promotie te voeren voor uitgaves, websites en eender welke fysieke of digitale documenten over toeristische producten, om de distributie van deze documenten voor de toeristische promotie te organiseren, om promotieacties te voeren, met name in het kader van onze mediapartnerschappen.

III. Algemeen Publiek en professionals

Evolutie

Om de diensten die wij u bieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2. Wij kunnen onze niet-professionele Gebruikers echter alleen elektronische informatie over het gebruik van de Site (via de nieuwsbrief) en onze promoties sturen als deze Gebruikers daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.
 

ARTIKEL 5 - COMMUNICATIE AAN DERDEN

5.1. Wij behandelen de Gegevens als vertrouwelijke informatie.

Wij zullen deze uitsluitend aan derden bekendmaken onder de voorwaarden die in deze Verklaring zijn vastgelegd.

5.2. Worden beschouwd als partners van WBT :

- alle regionale overheidsdiensten en -organen bij de uitvoering van hun taken,

- alle actoren in de toeristische, culturele en cateringsector (hierna "de Partners" genoemd).

In deze context kunnen wij uw Gegevens doorgeven aan onze Partners, met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 4.1 beschreven doeleinden

5.3. Wij kunnen uw Gegevens ook openbaar maken indien dit nodig is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten of aan een gerechtelijk bevel of verordening, of (b) onze rechten of die van de Sitegebruikers te beschermen en te verdedigen.

5.4. Wij kunnen uw Gegevens naar onze Direct Marketing Partners sturen via e-mail, als u ervoor kiest om onze promotionele communicatie te ontvangen. Wij zullen in ieder geval alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze ondernemingen deze Verklaring naleven. Ons beleid is deze bedrijven te verbieden uw Gegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van de producten en/of diensten waarom WBT uitdrukkelijk heeft verzocht.

5.5. Wij kunnen de Gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam en e-mailadres te verwijderen en de gegevens samen te voegen voor gebruik bij marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen deze anonieme informatie dan bekendmaken aan derden.

5.6. Onze website kan links bevatten naar websites van derden en sommige van onze diensten bieden u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben echter geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden omgaan met de persoonlijke gegevens die u hen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Wij verwijzen u daarom naar de gegevensbeschermingsverklaringen van sites of services van derden die u vanaf onze sites of services bezoekt.

5.7. We kunnen deze Gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren om onze diensten te verbeteren.
 

ARTIKEL 6 - RECHT OP VERZET

6.1. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële doeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend door het sturen van een brief naar de bedrijfszetel van WBT: Avenue Comte de Smet de Nayerlaan 14, 5000 Namen OF per e-mail op het volgende adres: vieprivee@wbtourisme.be

6.2 Voor het afmelden van onze nieuwsbrieven kunt u gebruik maken van het recht om bezwaar te maken door te klikken op de afmeldlink onder aan elk van onze nieuwsbrieven. Afmeldverzoeken zijn alleen effectief als een bericht deze bevestigt. Indien dit niet het geval is, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van deze Verklaring.
 

ARTIKEL 7 - RECHT OP TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN VERWERKING

7.1. U hebt recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

7.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van een brief naar de bedrijfszetel van WBT: Avenue Comte de Smet de Nayer 14, 5000 Namen OF per e-mail op het volgende adres: vieprivee@wbtourisme.be

7.3. Voordat we op een dergelijk verzoek reageren, kunnen we u uitnodigen om u te identificeren.
 

ARTIKEL 8 - OVERDRAAGBAARHEIDSRECHTEN

U hebt ook het recht om de Gegevens over u die u aan WBT hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze naar een andere controller te verzenden wanneer deze Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
 

ARTIKEL 9 - COOKIES 

Raadpleeg ons cookiebeleid.
 

ARTIKEL 10: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen, hebben we een programma opgezet om de informatie die is opgeslagen in deze systemen te beveiligen. Bovendien beschikken onze IT-systemen over een nieuwe generatie softwarebeveiliging.
 

ARTIKEL 11: OPSLAG VAN GEGEVENS

WBT kan uw Gegevens zo lang bewaren als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken (zie punt 4.).
 

ARTIKEL 12: RECHT VAN KLACHT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG.

BelgiëNederland

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Telefoonnummer: +32(0)2 274 48 00 - Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

N.B.: De benaming "Gegevensbeschermingsautoriteit" vervangt de huidige benaming "Privacycommissie" op 25 mei 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens (bezoek volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0)88 - 1805 250

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

NB: Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden
die ook in België en Wallonië van kracht is onder de naam «Commission de la protection de la vie privée (CPVP)».